Obchodní podmínky, reklamační řád

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Podáním objednávky (vyplněním a odesláním objednávkového formuláře, příp. telefonicky či e-mailem) kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

Odeslání objednávky je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku vzájemného potvrzení objednávky mezi kupujícím a prodávajícím (telefonicky či e-mailem). Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

Cena zboží včetně dopravy je vyznačena na objednávce. Místem dodání zboží je adresa, uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím. Veškeré objednávky, podané prostřednictvím internetového obchodu www.loknovac.cz www.loknovac.cz jsou závazné.

Zaslání zboží

 1. Dodací lhůta
  • 7 pracovních dnů od potvrzení objednávky
 2. Způsob dopravy
  1. dobírkou
  2. po telefonické domluvě si jej můžete vyzvednout osobně

Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č. 367/2000 odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží, prodávající nejpozději do 10-ti dnů zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem.

Záruční podmínky a reklamace

 1. Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními zákona, činí tedy 36 měsíců. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravně.
 2. Garantovaná záruční doba 36 měsíců platí pouze pro konečného spotřebitele, nikoliv pro podnikatele (nákup na IČ), kteří zboží kupují pro účely dalšího obchodu s daným výrobkem. V tomto případě není záruční doba stanovena občanským zákoníkem, ale stanovuje ji konkrétní dovozce zboží do ČR.
 3. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu reklamačním řádem internetového obchodu loknovac.cz a právním řádem, platným v ČR.
 4. Zboží reklamujte přímo u výrobce.
 5. Zboží lze reklamovat u provozovatele dle podmínek reklamačního řádu na adrese reklamace@loknovac.cz
 6. Výměna nebo vrácení zboží je možné pouze v případě vrácení v původním stavu, neporušeném obalu a s veškerým příslušenstvím.
 7. Zboží na reklamaci posílejte v původním obalu, dopravce neručí za špatně zabalené zásilky.

Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
 2. Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží uvedenou v katalogu Internetového obchodu www.loknovac.cz nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.
 3. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.
 4. Tyto podmínky vstupují v platnost dne 1. ledna 2007

 


 

Reklamační řád

 1. Záruční podmínky
  • Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu (nejpozději následující den po převzetí zboží) informovat prodávajícího o zjištěných závadách. Pozdější reklamace zjevných vad nebudou prodávajícím uznány.
  • V případě osobního odběru zboží je kupující povinen zboží překontrolovat při jeho převzetí a případné zjevné vady je povinen ihned řešit s prodávajícím. Zjevné vady, uplatněné u prodávajícího později, nebudou prodávajícím uznány.
  • Záruční doba činí 36 měsíců. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravně. V případě výměny dostane kupující nový záruční list, kde bude uvedeno nové i původní výrobní číslo. Další případná reklamace se bude uplatňovat na základě tohoto záručního listu.
 2. Vyřízení reklamace
  • V případě, že kupující objeví na dodaném výrobku během záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, má právo na reklamaci zboží. Tuto reklamaci může uplatnit jednou z následujících možností:
  • Po obdržení oznámení o závadách prodávající obratem (nejpozději však do dvou pracovních dnů) informuje kupujícího o dalším postupu v závislosti na druhu zboží, především o tom, kam má vadné zboží doručit.
  • Je vhodné zasílat zboží v originálním obalu, příp. v obalu vhodném a dostatečně chránícím daný výrobek. Pro úspěšné vyřízení reklamace je rovněž vhodné, aby byl kupující schopen předložit daňový doklad (fakturu) a záruční list.
  • Je-li závada na zboží opravitelná, zboží bude opraveno, v opačném případě bude zboží vyměněno. Reklamace, včetně odstranění vady, bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode ne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.
  • Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:
   1. porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou
   2. neodbornou instalací, zacházením či obsluhou, použitím, které jsou v rozporu návodem k použití
   3. zboží bylo poškozeno živly
   4. zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami, uvedenými v návodu k použití.
   5. zboží bylo poškozeno zapojením do sítě, neodpovídající příslušné ČSN
 3. Závěrečná ustanovení
  • Tento reklamační řád nabývá účinnost 1.ledna 2007. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

 
Weletra s.r.o.
Hošťálkova 1a - Praha 6 Břevnov

Tel.: 777 001 007, Fax: 267 207 324
e-mail: info@weletra.cz, web: www.weletra.cz

tvorba www stránek emocio